Om KulturMøllen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen: KULTURMØLLEN BÆLUM

 

§1. Formål:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for folkelig musik i bred forstand, samt at fremme det lokale musik- og kulturliv i øvrigt.

Udover fra kontingent søges midler til dette tilvejebragt ved afholdelse af en række arrangementer i årets løb, fortrinsvis i Bælum Skovpavillon.

 

§2. Medlemskab:

Sæsonen går fra december til december. Alle, der betaler kontingent, bliver optaget som medlemmer resten af sæsonen.

 

§3. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af januar, dog ikke i stiftelsesåret. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Tre er på valg i ulige år, to er på valg i lige år. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

 

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Opløsning af foreningen kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kræves afholdt, hvis 20 % af foreningens medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages varsel og skal offentliggøres senest 14 dage efter, at ønsket er afgivet til bestyrelsen.

 

§4. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Beslutninger kræver, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Regnskabsåret går fra 1/12 – 30/11. Første regnskabsår efter stiftelsen går indtil 31/10 1997.

 

§5. Hæftelse:

Foreningens og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens dispositioner.

 

§6. Opløsning:

Ved foreningens opløsning anvendes eventuelle overskydende midler til

- køb af instrumenter til Skørping kommunale musikskole.

- Subsidiært til ungdomsarbejdet i Bælum-Solbjerg området.

- Mere subsidiært til Røde Kors.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Spar Nord Bælum 18/1 2006.